🇸🇰 Lotyština – systém slovies II.

V predchádzajúcom článku o delení slovies v lotyštine sme si rozobrali skupiny slovies 2 a 3. Teraz sa bližšie pozrieme na slovesá z prvej skupiny. Pre názornosť ešte raz uvádzame grafické znázornenie rozdelenia slovies:

Do 1. skupiny slovies patria predovšetkým slovesá jednoslabičné, ktoré sú zakončené na spoluhlásku + t, napr. augt (rásť), pirkt (nakupovať), a pod. Existuje aj zopár výnimiek, ktoré v neurčitku slovesa nemajú na predposlednom mieste spoluhlásku, napr. jāt (jazdiť na koni) alebo liet (liať). Okrem toho do tejto skupiny patria aj viacslabičné slovesá, ktoré sú tvorené predponami ku jednoslabičným slovesám, napr. ieliet (naliať) alebo patikt (páčiť sa). Tieto slovesá budú mať rovnaké koncovky ako jednoslabičné slovesá, z ktorých sú odvodené.

Slovesá prvej skupiny majú všeobecne nasledovné koncovky:

 

jednotné číslo

množné číslo

1. osoba

-u

-am

2. osoba

-i /-ø

-at

3. osoba

Koncovky sú teda podobné skupine slovies 2a, pričom v 2. osobe jednotného čísla budeme mať koncovku -i v skupinách slovies 1-3 a 1-4 a vo zvyšných skupinách bude nulová koncovka. V týchto zvyšných skupinách sa budeme stretávať aj s palatalizáciou (zmenou kmeňovej spoluhlásky) a zmenou výslovnosti e na otvorené e (podobné samohláske ä v severských jazykoch) vo všetkých osobách okrem druhej osoby jednotného čísla.

Skupina 1-1a

V skupine slovies 1-1a pripájame koncovky ku kmeňu, ktorý získame odtrhnutím koncového -t. Niektoré slovesá však majú ako keby skrytý kmeň, ktorý končí na -d alebo -t, pričom sa v neurčitku tieto slovesá končia na -st. Písmeno -s z kmeňa tohto slovesa bude následne vypadávať.

Okrem tejto zmeny dochádza v skupine 1-1a k palatalizácii v 2. osobe jednotného čísla z písmena -k na písmeno -c a takisto z -g na -dz. V tabuľke sa nachádzajú slovesá rist (rozviazať sa, rozdeliť sa), sist (biť, udierať), augt (rásť), sākt (povedať), nest (niesť), ēst (jesť) a liet (liať).

 

rist

sist

augt

sākt

nest*

ēst*

liet**

1. os. sg.

risu

situ

augu

sāku

nesu

ēdu

leju

2. os. sg.

ris

sit

audz

sāc

nes

ēd

lej

3. os. sg.

ris

sit

aug

sāk

nes

ēd

lej

1. os. pl.

risam

sitam

augam

sākam

nesam

ēdam

lejam

2. os. pl.

risat

sitat

augat

sākat

nesat

ēdat

lejat

3. os. pl.

ris

sit

aug

sāk

nes

ēd

lej

* Výslovnosť otvoreného e budeme z praktických dôvodov udávať v tomto článku pomocou hrubého písma.

** Pri nepravidelnom slovese liet dochádza k zmene kmeňa.

Skupina 1-1b

Skupina slovies 1-1b má v kmeni slovesa samohlásku i, ktorá sa mení na e/ē (vo výslovnosti môže byť e otvorené alebo uzavreté) alebo ie. Výnimkou je sloveso virt (variť sa), ktoré pozná len tretiu osobu jednotného čísla a má nepravidelný tvar.

V tabuľke uvádzame príklady slovies pirkt (kupovať), likt (klásť, pokladať), šķist (zdať sa, javiť sa) a virt (variť sa):

 

pirkt

likt

šķist

virt

1. os. sg.

pērku

lieku

šķietu

2. os. sg.

pērc

liec

šķiet

3. os. sg.

pērk

liek

šķiet

verd

1. os. pl.

pērkam

liekam

šķietam

2. os. pl.

pērkat

liekat

šķietat

3. os. pl.

pērk

liek

šķiet

Skupina 1-2

Skupinu 1-2 charakterizuje palatalizácia kmeňa slovesa. Pri spoluhláskach k a g dochádza k palatalizácii vo všetkých osobách k → c a g → dz. Pri všetkých ostatných spoluhláskach k patalizácii v druhej osobe jednotného čísla nedochádza.

Zmeny spoluhlások v rámci palatalizácie uvádzame v tabuľke:

Kmeň neurčitku

Kmeň skloňovania

b, p, m

bj, pj, mj

d

ž

g

dz

k

c

l

ļ

s

š

t

š

z

ž

(samohláska)

(samohláska) + j

Treba ešte podotknúť, že za palatalizovateľné sa uvádza aj spoluhláska r, ktorá v minulosti tiež nadobúdala zmeny vo všetkých osobách okrem druhej osoby jednotného čísla. Dnes je však táto zmena už zaniknutá, čiže bude vo všetkých osobách spoluhláska r.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame po jednom slovese na každú spoluhlásku, ktorú možno palatalizovať. V prvej tabuľke sú slovesá stumt (sunúť, posúvať), grūst (strčiť), segt (kryť, chrániť), braukt (jazdiť) a celt (zdvihnúť).

 

stumt

grūst*

segt

braukt

celt

1. os. sg.

stumju

grūžu

sedzu

braucu

ceļu

2. os. sg.

stum

grūd

sedz

brauc

cel

3. os. sg.

stumj

grūž

sedz

brauc

ceļ

1. os. pl.

stumjam

grūžam

sedzam

braucam

ceļam

2. os. pl.

stumjat

grūžat

sedzat

braucat

ceļat

3. os. pl.

stumj

grūž

sedz

brauc

ceļ

* Sloveso grūst je jedno zo slovies s už spomínaným tzv. skrytým kmeňom -d. Tento kmeň je vidno v prítomnom čase len v druhej osobe jednotného čísla.

V ďalšej tabuľke sú slovesá plēst (trhať), pūst (fúkať), lauzt (zlomiť) a jāt (jazdiť na koni).

 

plēst

pūst*

lauzt

jāt

1. os. sg.

plēšu

pūšu

laužu

jāju

2. os. sg.

plēs

pūt

lauz

jāj

3. os. sg.

plēš

pūš

lauž

jāj

1. os. pl.

plēšam

pūšam

laužam

jājam

2. os. pl.

plēšať

pūšat

laužat

jājat

3. os. pl.

plēš

pūš

lauž

jāj

* Sloveso pūst má skrytý kmeň na -t.

Skupina 1-3

Pre skupinu slovies 1-3 je charakteristická zmena kmeňovej samohlásky vo všetkých osobách, a to nasledovne:

a → o

i → ī

u → ū

V druhej osobe jednotného čísla majú slovesá tejto skupine koncovku -i. Pri týchto slovesách však tiež dochádza ku palatalizácii spoluhlások k a g, a v tomto prípade bude v druhej osobe jednotného čísla nulová koncovka.

Príklady slovies rast (nájsť), pazust (stratiť sa, zmiznúť), krist (padať), patikt (páčiť sa) a zagt (kradnúť) možno nájsť v tabuľke:

 

rast

pazust

krist

patikt

zagt

1. os. sg.

rodu

pazūdu

krītu

patīku

zogu

2. os. sg.

rodi

pazūdi

krīti

patīc

zodz

3. os. sg.

rod

pazūd

krīt

patīk

zog

1. os. pl.

rodam

pazūdam

krītam

patīkam

zogam

2. os. pl.

rodat

pazūdat

krītat

patīkat

zogat

3. os. pl.

rod

pazūd

krīt

patīk

zog

Skupina 1-4

Do skupiny 1-4 patria slovesá, ktoré majú kmeň v prítomnom čase vo všetkých osobách zakončený na -st. Pokiaľ kmeň v neurčitku končí na –d, -t, -s alebo -z, tak tieto písmená vypadávajú. Taktiež je potrebné si všimnúť, že v tejto skupine sa v druhej osobe jednotného čísla nachádza -i.

K tejto skupine uvádzame príklady nogurt (unaviť sa), gūt (žať, získavať) a aizmirst (zabudnúť):

 

nogurt

gūt

aizmirst

1. os. sg.

nogurstu

gūstu

aizmirstu

2. os. sg.

nogursti

gūsti

aizmirsti

3. os. sg.

nogurst

gūst

aizmirst

1. os. pl.

nogurstam

gūstam

aizmirstam

2. os. pl.

nogurstat

gūstat

aizmirstat

3. os. pl.

nogurst

gūst

aizmirst

Skupina 1-5

Posledná podskupina 1-5 má spoločné to, že sa v kmeni neurčitku slovesa nachádza dvojhláska.

Za kmeň sa v prítomnom čase vkladá doplnkové n. Do tejto skupiny patrí len niekoľko slov, preto si vystačíme s príkladmi aut (obúvať si) a skriet (behať):

 

aut

skriet

1. os. sg.

aunu

skrienu

2. os. sg.

aun

skrien

3. os. sg.

aun

skrien

1. os. pl.

aunam

skrienam

2. os. pl.

aunat

skrienat

3. os. pl.

aun

skrien

Analýzu všetkých podskupín slovies v lotyšskom jazyku sme týmto ukončili. Želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu lotyštiny.