🇸🇰 Môžem v nemčine kedykoľvek nahradiť ss za ß?

Odpoveď:

Nie

Vysvetlenie:

Písmeno ß stojí v slove za dlhou samohláskou alebo za dvojhláskou, po ktorých nasleduje neznelé s, čiže hláska, ktorú vyslovujeme ako [s]. Toto platí, ak s ostáva vo všetkých tvaroch slova neznelé.

Napr.:

ß fließen, genießen, draußen, fleißig (po dvojhláske)
Fuß, grüßen, Straße, groß (po dlhej samohláske)

ss essen, Kasse, Fluss, wissen (po krátkej samohláske)

Viac o písaní ss a ß:

Keď nám chýba na klávesnici ß, môžeme ho zapísať ako ss. Vo Švajčiarsku sa zvykne písať ss namiesto ß.

Ak píšeme slová veľkými písmenami, je zvykom namiesto ß použiť SS.

Vo vlastných podstatných menách a geografických názvoch sa môže pravopis líšiť od oficiálnych pravidiel.