🇸🇰 Zoznámte sa s nórčinou

Čoraz viac ľudí sa dnes začína učiť nórsky jazyk. Najčastejšie asi z pracovných dôvodov, no vzhľadom k tomu, že nórčinou hovorí iba cca 5 miliónov ľudí, každý dôvod na šírenie menej rozšíreného jazyka a udržiavanie kultúrnej rozmanitosti vo svete je skvelý.

V tomto článku sa pustíme do základných znakov bokmålu – tej rozšírenejšej formy z dvoch oficiálne uznávaných podôb nórčiny. Bokmål vychádza z dánčiny. Na druhej strane stojí nynorsk – druhá forma nórskeho jazyka, ktorá je vytvorená z pôvodných nárečí a celkovo bližšia islandčine. Na školách v Nórsku sa vyučujú obe.

Nórčina sa nielen gramatikou, ale aj slovnou zásobou pomerne dosť podobá nemčine, avšak je ešte o fúz ľahšia, takže v prípade znalosti nemeckého jazyka bude pre vás nórčina hračkou. Rovnako v nej môžete nájsť množstvo podobností s angličtinou, keďže všetky tieto tri jazyky patria ku germánskym jazykom.

Nórska abeceda okrem nám známych písmen, z ktorých niektoré majú jemne odlišnú výslovnosť, obsahuje ešte špecifické grafémy æ, ø a å. Vyslovuje ich nasledovne:

æ     ako niečo medzi slovenským e a a,

ø      ako nemecké ö. Pery našpúlime do o, ale snažíme sa vysloviť e.

å     takmer ako slovenské o.

Rody a členy v nórčine

V nórčine existujú tri gramatické rody – mužský, ženský a stredný, ktoré vyjadrujeme členom určitým alebo neurčitým. Keďže v minulosti využívala nórčina len dva rody – mužský a stredný, v mnohých slovách sa dnes dá vybrať medzi použitím ženského a mužského rodu, čo zjednodušuje učenie sa nových slov. Neurčité členy sú en pre mužský, ei pre ženský (ktorý môžeme pri väčšine podstatných mien ženského rodu nahradiť mužským en, ako bolo spomenuté vyššie) a et pre stredný rod. 

Určitý člen sa vyjadruje postpozitívne, t. j. vloží sa za podstatné meno ako koncovka: -en pre mužský, -a pre ženský a -et pre stredný rod. V závislosti od literatúry môže byť tento jav označovaný aj ako určitý tvar podstatného mena. Ak sa však rozhodneme podstatné meno rozviesť pomocou prídavných mien, pred prvé prídavné meno vložíme určitý člen v tvare den pre jednotné číslo mužského aj ženského rodu, det zase pre stredný rod a de pre množné číslo všetkých rodov.

Osobné zámená

Osobné zámená sú jeg ja, du ty, han on (osoba), hun ona (osoba), den on, ona (nie osoby, čiže všetky ostatné podstatné mená mužského a ženského rodu), det ono (podstatné mená stredného rodu), vi my, dere vy, de oni, ony.

Pády podstatných mien

V nórčine budete len márne hľadať komplikované pády. Zachoval sa nominatív a genitív, ktorý s koncovkou -s slúži na privlastňovanie, avšak Nóri uprednostňujú skôr opisné vyjadrenie vzťahu k určitej veci. Podstatné mená budú preto takmer vždy v nominatíve. 

Okrem osobných zámen v nominatíve, ktoré tvoria tzv. podmetný pád (vo vete majú funkciu podmetu, viď odstavec Osobné zámená vyššie), existuje ešte predmetný pád, ktorým prekladáme ostatné pády. Napr. v datíve mne, mi v akuzatíve mňa, ma, v lokáli (o) mne a v inštrumentáli (so) mnou preložíme do nórčiny len jedným jediným zámenom meg.

Slovesá v prítomnom čase, zdvorilé oslovenie a zápor

Ďalšou potešujúcou informáciou je to, že v nórčine majú všetky osoby v prítomnom čase rovnaký tvar slovesa.  Slovenské som, si, je, sme, ste, nahradí jednoduché er (čítame æ:r). Všetky pravidelné slovesá tvoria v nórčine prítomný čas koncovkou -r.

Síce v nórčine existuje onikanie, čiže ekvivalent nášho vykania, ktoré sa tvorí pomocou zámena De (píše s veľkým začiatočným písmenom, podobne ako nemecké Sie), takmer vôbec sa nepoužíva. S Nórmi si preto môžete bez obáv tykať. Ak sa v Nórsku v súčasnosti s takýmto zdvorilým oslovením stretnete, bude to z dôvodu veľkého množstva prisťahovalcov z krajín Blízkeho východu, ktorí nie sú zvyknutí tykať cudzím ľuďom, vychádzajúc zo svojej vlastnej kultúry.

Zápor sa dá v nórčine vyjadriť jednoduchým pridaním častice ikke za sloveso. Možno tiež použiť záporné príslovky (nikto a pod.), avšak každá veta môže obsahovať iba jeden zápor.

Záver

Tento zaujímavý škandinávsky jazyk si svojimi drobnými špecifikami získal aj nás. Verím, že vás aspoň trošku zaujal, keďže ste sa v čítaní dostali až sem. Lúčim sa s vami po nórsky: Ha det!