Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť LONGMA OÜ, registračný kód (IČO): 14509859, so sídlom v Estónsku: Männi 9-6, 73402 Albu, Järva maakond  (ďalej len „Jazyková škola“) v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), informuje svojich klientov o spracovaní ich osobných údajov v prípade, že využijú ich služby. 

Osobné údaje

Jazykovou školou budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:

•    v prípade prihlášky do kurzu: meno, priezvisko a e-mail, príp. aj názov firmy, sídlo firmy, IČO a DIČ

Účel spracovania

Jazyková škola spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v prihláške do kurzu (cez webový formulár, e-mailom, telefonicky) pre nasledujúce účely:

•    za účelom plnenia zmluvy

Osobné údaje nie sú spracovávané automatizovane. 

Právny základ

Účelom spracovávania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzavretej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obecne záväzných právnych predpisov.

Jazyková škola je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje bez súhlasu, pretože vykonáva spracovanie, ktoré je nevyhnutné pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní jazykového kurzu.

Osobné údaje sú teda nutné pre organizáciu jazykových hodín a prípadné uzatvorenie vyššie uvedenej zmluvy. Bez týchto údajov nebude možné sa zapísať do jazykového kurzu.

Príjemcovia

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené ďalším osobám s výnimkou osôb poskytujúcich služby súvisiace so spracúvaním účtovníctva našej firmy.

Jazyková škola nepredáva osobné údaje do tretích zemí (krajín mimo EÚ) alebo medzinárodným organizáciám.

Doba uchovávania osobných údajov

Kontaktné a osobné údaje (meno, priezvisko) budú uchované po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi študentom a Jazykovou školou.

Vezmite prosím na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

•    právo na prístup k osobným údajom

•    právo na opravu osobných údajov

•    právo na vymazanie osobných údajov

•    právo na omedzenie spracovania

•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu

•    právo na prenos údajov

•    právo podať sťažnosť u dozorného úradu

•    právo na informácie ohľadom opravy alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania    

•    právo byť informovaná/ý v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov

•    právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov 

 Máte právo sa kedykoľvek obrátiť so svojím podnetom alebo sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Cookies

Používame tzv. súbory cookie na analýzu návštevnosti našej webovej stránky. Inštaláciou súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softwaru prehliadača. Okrem toho súhlasíte s používaním súborov cookie v ozname pri vstupe na našu doménu. Stále máte možnosť nesúhlasiť s týmito záznamami a nepoužívať túto službu. Viac informácií